Doubrey.com - szkolenie sprzeda? z wdro?eniem http://doubrey.com/story.php?title=szkolenie-sprzeda-z-wdroeniem Extended Learning to platforma szkoleniowa, stworzona przez PAIZ. To narz?dzie wspieraj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w szkolenia, przy u?yciu najnowszej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznej nauki lub bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia utworzenie skuteczniejszych szkole?, wymian? wiedzy pomi?dzy uczestnikami, a tak?e ?ledzenie rezultat?w szkole?. Wed, 11 Jul 2018 10:58:24 UTC en