1
Triệu chứng cho thấy máy giặt LG ko cấp nước thông thường là Khi mình phát động chính sách bắt đầu giặt tuy nhiên nước ko xả vào thùng giặt kéo dài ra hơn nữa 8 phút, hoặc nước cung cấp ko đủ vào lồng giặt trong khoảng 25 phút đối với mực nước thông thường. Tốt nhất có thể,

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments