1
تاریخچه کمپانی هواوی از دوره تاسیس تا هم اکنون

وقتی مایکروسافت نیز نتوانست

روند رویش و مراقبت کاربران سیستم‌عامل‌های تلفن همراه و طبیعتا گوشی‌هایی که‌این سیستم‌عامل‌ها را دارند از چیزی به نام فیدبک مثبت تبعیت میکند .به این معنی که هر چه فروش گوشی‌های دارای یک سیستم‌عامل مختص عمده باشد , توسعه‌دهنده‌های بیشتری برای آن سیستم‌عامل اپلیکیشن س

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments